Dolar : Alış : 8.2730 / Satış : 8.2879
Euro : Alış : 9.9879 / Satış : 10.0059
HAVA DURUMU
hava durumu

BITLIS17°CAz Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 17 Kategoride 43 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

2020 YILI İÇİN OKULUMUZ PANSİYONUNA 40000 ADET (10000 KG) SOMUN EKMEK ALIMI

13 Aralık 2019 - 345 kez okunmuş
Ana Sayfa » İlanlar»2020 YILI İÇİN OKULUMUZ PANSİYONUNA 40000 ADET (10000 KG) SOMUN EKMEK ALIMI
2020 YILI İÇİN OKULUMUZ PANSİYONUNA 40000 ADET (10000 KG) SOMUN EKMEK ALIMI

2020 YILI İÇİN OKULUMUZ PANSİYONUNA 40000 ADET (10000 KG) SOMUN EKMEK ALIMI

İMAM HATİP LİSESİ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020 yılı için Okulumuz Pansiyonuna 40000 adet (10000 Kg) Somun ekmek alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/640800

 

1-İdarenin
a) Adresi : Alcaatlı Mah Emniyet Sok 13500 ADİLCEVAZ/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası : 4343112635 – 4343112635
c) Elektronik Posta Adresi : 973993@mebk12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Adilcevaz Şehit Kemal Dursun Anadolu İmam Hatip Lisesine bağlı pansiyonda yatılı olarak kalan öğrenciler ile Taşımalı ve muhtaç öğrencilerin yemek ve beslenme ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 40.000 adet (10.000. Kg.) Somun ekmek alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Günlük olarak Okul Pansiyon Yemekhanesi
c) Teslim tarihi : 2020 yılı içerisinde Eğitim öğretim süresince (Yaz Tatili ve Kanunla belirlenen resmi günler hariç-) her gün idarenin belirlediği miktarlarda teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Alacaatlı Mah. Emniyet Yanı-ADİLCEVAZ-BİTLİS
b) Tarihi ve saati : 19.12.2019 – 09:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İlgili Kurumdan Alınmış Üretim Satış İzin Belgesi

4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
ilgili kurumdan alınmış oda faaliyet belgesi -satış belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adilcevaz Şehit Kemal Dursun Anadolu İmam Hatip Lisesi-Muhasebe Bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler :