Dolar : Alış :  / Satış :
Euro : Alış :  / Satış :
HAVA DURUMU
hava durumu

BITLIS

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 17 Kategoride 161 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

03 Aralık 2019 - 1.971 kez okunmuş
Ana Sayfa » İlanlar»AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR
AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

ADİLCEVAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere motorin, Kalorifer yakıtı ve muhtelif motor yağları alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/601719

 

1-İdarenin
a) Adresi : ORTA MAHALLE DURAK 1. CADDE 15 13500 adilcevaz ADİLCEVAZ/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası : 4343113008 – 4343112680
c) Elektronik Posta Adresi : adilcevazbelediyesi@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- 250000 Lt motorin 2- 15000 kg kalorifer yakıtı 3 16 kalem motor yağ ve ek malzeme 4- 50 teneke antifriz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Motorin ve motor yağları Belediyemiz garajlarında bulunan yakıt deposuna, kalorifer yakıtı ise Belediyemiz Hizmet binası yakıt deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Mallar peyder pey alınacak olup, her alımda Belediyemiz personelleri ile yüklenici firma yetkilisi tarafından araç kantara gidecek aracın dolusu tartılıp, depoya boşaltılacak, sonra tekrar kantara gidilerek boş araç tartılacak alınan mal miktarı hesaplanıp gerekli tutanak tutulacaktır. Belediyemizce Siparişi verilen ürünler yüklenici firma tarafından 2 (iki) gün içinde temin edilmek zorundadır. Yüklenici firma siparişi verilen malları zamanında Temin edemediği taktirde ihale bedelinin 0,005 oranında cezai müeyyide ödeyecektir. Aynı durum üç kez tekrar edecek olursa geçen süre içerindeki belediyemizin kayıpları tespit edilerek yüklenici firma tarafından karşılanacaktır ve ihalenin tek taraflı, İdare tarafından fesih edilerek teminatı Belediyemize gelir kaydedilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Belediye Meclis salonu
b) Tarihi ve saati : 13.12.2019 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Dağıtıcı Lisans Yetkilisi olduğuna dair veya Dağıtım Şirketine Bağlı Bayilik Lisansı olduğuna dair belgelerin aslını veya Noter tasdikli suretlerini sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a-) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b-) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c-) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat Yeterlik Belgesi,
ç-) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli Malı Belgesi,
d-) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
Yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü Petrol ürünü akaryakıt alımı işleri benzer iş olarak olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adilcevaz Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler :
TemaFabrika